Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

1. Kdo je provozovatel

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost ALIVER nutraceutics spol. s r. o., sídlo: Námestie sv. Mikuláša 24A, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 44540639, DIČ: 2022729247, IČ DPH: SK2022729247, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově, oddíl Sro, vložka číslo 21007/P

Naše kontaktní údaje:

 • mailem: info@qpg.sk
 • písemně: ALIVER nutraceutics spol. s r. o. , Námestie sv. Mikuláša 24A, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
 • telefonicky: +420777092094

2. Oblast osobných dat

Osobní údaje, které zpracováváme, minimalizujeme tak, aby postačovaly na kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, abychom splnili zákonné povinnosti a tak, abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme jak osobní údaje našich zákazníků, tak i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník), DIČ, DIČ
 • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo nebo kontaktní adresa.
 • Informace o využívání našich produktů, služeb a o produktech, které jste si zakoupili nebo zvažujete jejich nákup.
 • Informace o využívání našeho e-shopu, informačního newsletteru a podobně.
 • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.
 • Transakční údaje, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách.

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu a podobně.

Pro řádné splnění všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

4. Právní základy zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy: 

 • je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu),
 • je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, který sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům,
 • jste nám udělili váš souhlas na jeden nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

5. Kategorie příjemců

Pro doručení Vašich zásilek budou vaše osobní údaje poskytnuté následujícím příjemcům:

Zásielkovňa s. r. o., se sídlem Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec IČO: 36624942
Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

Pro účetní a marketingové účely mohou být vaše osobní údaje poskytnuté těmto příjemcům:

 • poskytovatelé IT služeb
 • účetní kancelář, marketingová agentura, daňoví poradce, auditor, právní kancelář, inkasní společnost, exekutor, soudy a orgány činné v trestním řízení
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Doba uchovávání osobních dat

 • V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek
 • V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.
 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • Během doby, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

7. Vaše práva jako subjektů údajů

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat vaše práva.

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
 • Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
 • Máte právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.
 • Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/