Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky Otehotneni.cz platí pro nákup v internetovém obchodě www.otehotneni.cz a jeho podstránkách. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.otehotneni.cz je ALIVER nutraceutics spol. s r. o., Námestie sv. Mikuláša 1733/24A, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově, oddíl Sro, vložka číslo 21007/P, IČO: 44540639, DIČ: 2022729247, IČ DPH: SK2022729247.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami otehotneni.cz zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami otehotneni.cz zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

2. Definice

Spotřebitelská smlouva  - Je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Prodávající (dodavatel) - Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Spotřebitel (kupující) - Je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti, a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem - Je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obchodní podmínky - Smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Způsob uzavírání kupní smlouvy - Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka ").

Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.
Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, způsobu přepravy zboží do sjednaného místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

 3. Povinnosti prodávajícího

Prodávající (www.otehotneni.cz) se zavazuje dodat:
Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů a v případě výrazné změny ceny zboží. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Nezodpovídáme za:

 • Opožděné dodání zboží zaviněné poštou nebo přepravní společností.
 • Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně zadanou adresou příjemce.
 • Za poškození zásilky zaviněné poštou nebo přepravní společností.
 • Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
 • Výběr zboží kupujícím. Pokud po převzetí zásilky kupující zjistí, že zboží neodpovídá jeho představám. Takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.

 4. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:
Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit nám. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

5. Způsoby objednání a platby

Zboží je možné objednat těmito způsoby.

 • vložení zboží do virtuálního košíku a odeslání objednávky
 • objednávka přes email: info@otehotneni.cz: do textu emailu vložíte názvy a kódy produktů, jméno objednavatele a adresu doručení
 • telefonická objednávka: 777 092 094: do telefonu nadiktujete pracovnici Vámi požadované produkty, adresu, způsob doručení a kontaktní telefonní číslo.

Zboží je možné zaplatit těmito způsoby.

 • platba na dobírku - za zboží zaplatíte kurýrovi, nebo na poště při převzetí zboží
 • platba převodem na účet
 • platba kartou online
 • platba na fakturu v případě spolupráce s podnikatelskými subjekty

Uváděné ceny za zboží jsou smluvní a konečné, včetně DPH 20%, nebo 10%.

6. Dodací podmínky

Pokud máme objednané zboží na skladě, expedujeme zboží neprodleně, nejpozději následující den po uskutečnění objednávky. V případě víkendu expedujeme zboží první pracovní den po víkendu.

Pokud je třeba zboží objednat od výrobce, objednávku vyřizujeme do 7-8 pracovních dnů. V případě prodloužení této doby nebo změny v objednávce Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14. pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10 zákona č. 108/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemné přijatá plnění. Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy je povinen dodržet následující podmínky:

 • kontaktovat nás (viz kontakt), že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
 • pokud kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
  • zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a pod.)
  • zboží musí být zasláno spolu s dokladem o koupi.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zboží, prosím zašlete doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku neakceptujeme. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bohužel nebudeme moci akceptovat odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

8. Reklamační řád 

Ve smyslu platného Občanského zákoníku je na každý zboží poskytována záruka 2 roky, pokud u zboží není uvedeno jinak. Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením, nesprávným používáním, nesprávným ošetřováním výrobku a jiné. Běžet začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezzávadnú. V ostatním platí pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží ustanovení obecně závazných právních předpisů. Prodávající je povinen dodržet zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace.

Reklamace a postup při reklamovaní
Chcete-li zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 777 092 094. Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu ALIVER nutraceutics spol. s r. o., Námestie sv. Mikuláša 24A, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou! Do balíku přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele.

Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení problému:

 • reklamované zboží Vám vyměníme kus za kus,
 • výměna za jiné zboží, které si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží)
 • vrácení peněz.

Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží. Poštovné a jiné poplatky nevracíme, stejně ani poplatky na doručení reklamovaného zboží.

Reklamační formulář najdete po kliknutí na tento odkaz. Vyplněný formulář nám pošlete emailem na info@otehotneni.cz nebo nám jej zašlete v tištěné formě spolu s reklamovaným zbožím.

9. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku Slovenské republiky. Práva odběratele ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Z.z .. ve znění pozdějších právních předpisů zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Prodávající ani odběratel neodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, pokud takové zpoždění bylo způsobeno "vyšší mocí" nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a taková strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plnění svých závazků.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení